Navigation
Information

GTA:SA Tools

:

Other tools

Cleo Script Generator V 1.0


Author: fan script
Date: 20.03.2019
Downloads: 2627 | Statistics
Filesize: 0.24 MB

Rating: Disabled

dzięki za 370.000 pobrań moich mods

dziś ma do zaoferowania

cleo script generator v 1.0

co potrafi

potrafi wygenerować kod na

aktor spawner
car spawner
weapon giver
guard spawner

zalety jest uniwersalny
możesz go inaczej zaprogramować jak masz wysoki skill w skryptach cleo
jak to działa
jak tobie to wytłumaczyć
np podajesz
1 klucz do utworzenia aktora
2 klucz do usunięcia aktora
3 podajesz model aktora
4 i podajesz ile chcesz utworzyć aktorów
jak podasz 1 ,skrypt generuje skrypt cleo na 1 aktora
jak podasz 2 ,skrypt generuje skrypt cleo na 2 aktorów
tylko w tym przypadku skrypt zmienia handler np 1 + 1
zobacz fotki

uwaga pilne
skrypt jest 100% mój
nie jest kradziony w żadnym wypadku
uwaga skrypt nie jest pisany w visual studio
uwaga narzędzie posiada żródło które możesz dowoli programować np inne funkcje na generowanie skryptów
uwaga ja się pod nikogo nie podszywam
i też zabraniam tobie chwalenia się moją pracą na youtube
a zabraniam na obgadywanie mnie za plecami albo mówienie że to twoje
to jest twoje ale w sensie prywatnym
a w sensie publicznym jest moje
i zakaz podrabiania mojej pracy


stabilność skryptu ( 90% stabilny)
czasami ma bógi i trzeba resetować ale to tylko jak popełnisz błąd
wiesz zabezpieczenie xd
a to tylko dlatego że kompilatory strasznie trują dupe
to nie jest to samo co skrypty scm

z pewnością komuś się przyda
dobrej zabawy

-----------------------------------------------------------------------------------------------
thanks for 370,000 downloads of my mods

today has to offer

cleo script generator v 1.0

what he can do

can generate the code on

actor spawner
car spawner
weapon giver
guard spawner

benefits
it is universal
you can program it differently as you have high skill in cleo scripts
how it's working
how to explain it to you
e.g., you give
1 key to create an actor
2 key to remove the actor
3 you give the model of the actor
4 and give you how much you want to create actors
as you specify 1, the script generates a cleo script for 1 actor
as you specify 2, the script generates a cleo script for 2 actors
only in this case the script changes the handler eg 1 + 1
see photos

urgent attention
the script is 100% mine
it is not stolen under any circumstances
note script is not written in visual studio
note the tool has a source that you can program, for example, other functions to generate scripts
warning I do not impersonate anyone
and I also forbid you to brag about my work on youtube
and I forbid you want to talk about my back or say it's yours
this is yours but in a private sense
and in the public sense it is mine
and the prohibition of counterfeiting my work


script stability (90% stable)
sometimes it has gods and you have to reset but it's just how you make a mistake
You know the security, xd
And that's just because the compilers
they're really for ass
this is not the same as scm scripts

it will certainly be useful to someone
have fun

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Cleo Script Generator V 1.0
Cleo Script Generator V 1.0 Cleo Script Generator V 1.0 Cleo Script Generator V 1.0 Cleo Script Generator V 1.0 Cleo Script Generator V 1.0

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

12 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!