Navigation
Information

GTA SA Mods

:

Modifications

San Andreas Menu V31.7 Demo


Author: Phil Morg and Fan Script
Website | Email
Date: 25.09.2019
Downloads: 4411 | Statistics
Filesize: 13.182 MB

Rating: Disabled

Warning!
This isn't my mod!
Fan Script is the author,Just got his premission from him on facebook.
dziœ mam dla moich fanَw
trener san menu v31.7 demo

to trainer z wieloma opcjami
profesjonalnie wykonany przeze mnie

tu nie ma k³amstw
Zobacz zdjêcia

ostrze؟enie (nie dla noobَw lub braku wiedzy)

Zalety

1] bardzo zaawansowany skrypt
2] zaawansowane hacki
3] wyj¹tkowo stabilny
4] sterowanie mysz¹, sterowanie za pomoc¹ klawiatury
5] poruszanie siê menu po ekranie
6] zawiera pliki ini na wszystko
7] mo؟liwoœو dawania broni policjantom i w³anczania patchuw
8] mo؟liwoœو dawania broni gangom i w³anczania patchuw
9] mo؟liwoœو dawania broni przechodniom i w³anczania patchuw
10] mo؟liwoœو pomocy w niebezpieczeٌstwie, np heli ochrony, statek kosmiczny, hydra i inne
11] to bestia, ktَrej nigdzie nie mo؟na znaleںو
12] ekstremalna zabawa tylko dla jednego gracza
13] ںrَd³o? 100.000 pobraٌ
18] 90 podsekcji menu
19] kilkaset opcji
20] uwaga trainer ma skrypty o silnej przemocy
na przyk³ad statki porywaj¹ ludzi i atakuj¹
wiesz Armageddon po ca³oœci
(cj) kontroluje wszystko
na przyk³ad policja, przechodnie, gangi
21] 40.000 lini kodu + 150 zewnêtrznych skryptَw
czy jesteœ gotowy, aby zainstalowaو tê bestiê?
-------------------------------------------------------

warunki dla hejterَw i z³odzieji

Uwaga: mَj trener jest tylko dla wybranych

1] zakaz chciwoœci i zazdroœci
2] zakaz zagl¹dania do skryptَw
3] jeœli postawisz 1/10 to otrzymasz to samo
4] jeœli bêdziesz nie nawidzi³ twoje wszystkie osi¹gniêcia zostan¹ zniszczone
5] ja mam 6.000 scryptَw cleo i bardzo wysokie umiejêtnoœوi i spryt tak؟e ؟adne (kradzie؟e podrabianie i brak szacunku nic tobie nie da)
pozatym nie bêde 200 scryptَw blokowa³
-------------------------------------------------------

warunki tylko dla najlepszych przyjaciَ³

poniewa؟ jesteœ wybraٌcem, co musisz zrobiو
1] oceٌ 10/10
2] napisz komentarz
3] wejdz na mَj facebook
4] odwiedں mَj kana³ na youtube
5] dodaj mnie do swoich znajomych
6] przejdں tutaj do mojego profilu Mam 89 modَw

tylko wybrani otrzymaj¹ nagrody
na przyk³ad prezent mod
mam 6.000 skryptَw cleo, dam tobie , kilka skryptَw,
lub (nauczê ciê kodowaو)
lub ci pomَc

dobrej zabawy

uwaga skrypty s¹ napisane prze zemnie ale u؟ywaj¹ pomys³y innych best koderَw
//---------------------------------------------
crypteq source na handling editor
djjr source na vechicle color finder
chel555 source tuning vehicles func
vmysterio pomys³y z tutorial
goldfish pomys³y z tutorial np weapon editor
fan flawer da³ mi pomys³y na nowe opcje
//---------------------------------------------
tak wiêc nic tu nie jest kradzione
pozatym z³odziej nie jest w stanie niczego daو
a ja ci udowodnie ؟e potrafiê ciebie nauczyو zaawansowanego kodingu
bo to jest mَj projekt


************************************************************************************
today I have for my fans
san menu trainer v31.7 demo

is a trainer with many options
professionally made by me

there are no lies here
see photos

warning (not for noobs or lack of knowledge)

Advantages

1] very advanced script
2] advanced hacks
3] extremely stable
4] mouse control, keyboard control
5] navigating the menu on the screen
6] contains ini files for everything
7] the ability to give weapons to policemen and to patch up
8] the ability to give weapons to gangs and to patch up
9] the ability to give weapons to passers-by and patchwork
10] the possibility of assistance in distress, e.g. heli protection, spaceship, hydra and others
11] is a beast that cannot be found anywhere
12] extreme fun for one player only
13] source? 100,000 downloads
18] 90 menu subsections
19] several hundred options
20] attention trainer has scripts for strong violence
for example, ships kidnap people and attack
you know Armageddon in full
(cj) controls everything
for example, police, pedestrians, gangs
21] 40,000 lines of code + 150 external scripts
are you ready to install this beast?
-------------------------------------------------- -----

conditions for haters and thieves

Note: my trainer is only for selected ones

1] prohibition of greed and jealousy
2] no scripts allowed
3] if you bet 1/10 you will get the same
4] if you hate you, all your achievements will be destroyed
5] I have 6,000 scripts cleo and very high skills and cleverness also none (theft, counterfeiting and disrespect will not help you)
otherwise I will not block 200 scripts
-------------------------------------------------- -----

conditions only for the best friends

because you are the chosen one, what you have to do
1] rate 10/10
2] write a comment
3] go to my facebook
4] visit my youtube channel
5] add me to your friends
6] go here to my profile I have 89 mods

only the selected ones will receive prizes
for example, a gift mod
I have 6,000 cleo scripts, I'll give you some scripts,
or (I'll teach you how to code)
or help you

have fun

note scripts are written by me but they use the ideas of other best encoders
// ---------------------------------------------
crypteq source for handling editor
djjr source on vechicle color finder
chel555 source tuning vehicles func
vmysterio ideas from the tutorial
goldfish ideas from tutorial e.g. weapon editor
fan flawer gave me ideas for new options
// ---------------------------------------------
so nothing is stolen here
otherwise, the thief cannot give anything
and I will prove to you that I can teach you advanced coding
because this is my project

Advertising
Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
San Andreas Menu V31.7 Demo
San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo San Andreas Menu V31.7 Demo

Add to Favorites Share on Facebook
Videos
Add a Youtube video

10 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!