Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version


Author: fan script & Junior_Djjr & Crypteq
Date: 01.02.2019
Downloads: 10371 | Statistics
Filesize: 90.089 KB

Rating: Disabled

I thought I would bloom
waiting for 350,000 downloads

now
I will add 1 project from the vip version
for two purposes

1 normal use
you download and ,fun you have fun
2 developer
you download and finish for your own purposes
conditions you must meet
my obligatory credits and respect and thanks
you modify the script, ban to block it
Attention, just do not think I'm an idiot
who does not know what he is doing
I just have other projects on my mind
and I get rid of it

------------------------------------------
why a developers
because
this is a big project
not for one person, me
you need a lot of skill on addresses and scripts
info
the script is easy to read at a high level
note do not open it on a low level because it is complicated then
the script has 5,000 lines of code
the script has advanced patents
------------------------------------------
good now particulars
this is the vehicle manager versja 4.1
what he can do
quite a lot
to tune the vehicle
eg attachment of different parts to the vehicle
has a handling editor
editor of assembled parts
possibility to attach up to 30 parts
or, for example, minigun or rpg
see photos download and enjoy
I will mention the advantages
xenons
neons
special colors
and other

benefits
very advanced interface
the stability script, is estimated at 95%
I'm smarter than the script, nothing will surprise me
I will eliminate everything as I find something
That's why you can be sure that it is very stable
I demand the same from you

I am not a thief
important note, my script uses patents
author
junior ddjr
these are exactly the functions to change colors

the author voluntarily gives away the [tuning mod] sources
on your website
but he wrote that if you borrow something you have to give credits
and the author of crypteq
shared the source of its modmenu
I thank him for that
because if it was not him
this handling editor would not be created
that's exactly
what the idea
for handling ,editor gave me

how you love me and my mods
rate it as high as possible
and add my mod to the favorites
and I will add you to my friends
and write me a nice comment
//----------------------------------------------------

pomyślałem że nie będe dłużej kwitnąć
na 350.000 pobrań

i dodam 1 projekt z wersji vip
w dwóch celach

1 normalne użytkowanie
ściągasz i się bawisz mods
2 deweloperka
ściągasz i dokańczasz do własnych celów
warunki jakie musisz spełnić
mój credits obowiązkowy i poszanowanie i podziękowanie
modyfikujesz skrypt ,[zabraniam go blokować]
uwaga ,tylko nie myśl żę jestem jakimś idiotą
który nie wie co robi
po prostu mam inne projekty na głowie
a tego się pozbywam

------------------------------------------
dlaczego deweloperka
poniewasz
to jest duży projekt
nie dla jednej osoby ,[czyli mnie]
wymagane od ciebie duży skill na adresach i skryptach
info
skrypt jest na wysokim poziomie łatwy do odczytania
uwaga nie otwieraj go na niskim poziomie bo wtedy jest skomplikowany
skrypt ma 5.000 lini kodu
skrypt ma zaawansowane patenty
------------------------------------------
dobra teraz konkrety
to jest vehicle manager versja 4.1
co potrafi
dosyć dużo
tuningować pojazd
np doczepianie różnych części do pojazdu
posiada handling editor
edytor montowanych części
możliwość doczepiania do 30 części
albo broni np minigun albo rpg
zobacz na fotki ściągaj i się ciesz
z zalet wymienię
xsenony
neony
specjalne kolory
i inne

zalety
bardzo zaawansowany interfejs
skrypt stabilność ,szacuję na 95%
ja jestem sprytniejszy od skryptu nic mnie nie zaskoczy
wszystko wyeliminuję jak coś znajduję
dlatego możesz mieć pewność że jest bardzo stabilny
tego samego od ciebie wymagam

ja nie jestem złodziejem
uwaga ważne mój skrypt używa patentów
autora Junior_Djjr
dokładnie to funkcje na zmiane kolorów

autor dobrowolnie oddaje żródło projektu tuning mod
na swojej stronie
ale pisał że jak coś pożyczasz masz dać credits
i autora crypteq
udostępnił żródło swojego modmenu
bardzo mu za to dziękuję
bo gdy by nie on
ten handling editor by nie powstał
dokładnie to dał mi pomysł na handling editor

jak mnie kochasz i mój mod
to oceń jak najwyżej
i dodaj mój mod do faworytów
a dodam cię do moich przyjaciół
i napisz ładny komentarz

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version
Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version Vehicle Manager Ver 4.2 Dev Version

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

14 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!