Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Vehicle Manager 2.7 Vip


Author: fan script & Junior_Djjr
Date: 14.01.2019
Downloads: 11681 | Statistics
Filesize: 5.078 MB

Rating: Disabled

ze względu na prawie 310.000 pobrań
postanowiłem uderzyć z nowym projektem

co to jest
vehicle manager 2.7 vip

to zaawansowany skrypt ktury
pozwala na
tuningowanie pojazdu
ustawianie handlingu pojazdu
manager pojazdów
tworzenie pojazdów

stabilność poszczegulnych modułów
-----------------------------------------------------------------------------------------
car spawner 98%
ładnie tworzy pojazdy
ma zabezpieczenia blokujące błędy w txd i dff
-----------------------------------------------------------------------------------------
handling editor 80%
stabilność szacuję na 80% dlatego że to jest hack pamięci i nie zawsze pójdzie wszystko gładko
bez obaw jest bardzo stabilny bardzo gładko wszysto działa
ja jestem profesjonalistą ,zauwaj mi
wymagane cleo 4.3.20.0 i gta sa usa ver 1.0
zawiera zaawansowany editor zmian wartości prawie cały blok
uwaga ważne uważaj na parametry suspension poniewasz możesz uszkodzić zawieszenie
i pojazd opadnie na karoserje
-----------------------------------------------------------------------------------------
veh manager 98%
to jest główny modół musi być bardzo stabilny
----------------------------------------------
tuning manager 80%
zawiera nowe funkcje takie jak nowe kolory
i inne
----------------------------------------------

inne info
uwaga mam jeszcze 3 potężne projekty ale tylko dla wips
udostępnie jak będzie ponad 350.000 pobrań moich modów

uwaga skrypt jest zablokowany
bez obaw masz plik ini do zmiany klucza
ja nie jestem hytry ja tylko dbam o moją pracę
uwaga udostępnie żródło jak będzie 50.000 pobrań
chyba że jesteś napalony na to zódło to możesz mnie poprosić
jak jesteś odważny
uwaga jestem bardzo przebiegły ,wyczaję podstęp ;)
a pozatym jestem wszystko widzący trzymaj się zdala od mojego zródła
albo się zawstydzisz

uwaga
zabraniam przeprowadzania ataków nienawiści w moim kierunku
ruwnie dobrze bym mógł nie udostępnić tego skryptu
więc ,uszanuj to
a jak nie potrafisz wiesz że zawsze będziesz nikim idąc w tym kierunku
a po zatym otrzymasz to samo nie jesteś anonimowy mój drogi
naucz się szacunku

info dla zaawansowanych
skrypt jest na lokalnych zmiennych
i używa call scm function
zawiera zaawansowane funkcje ,tajemnica
ma 6.000 lini kodu
bardzo niezawodnie napisany kod


ważne credits
specjalne podziękowania dla mojego fana, Junior_Djjr
za funkcje paleta kolorów pojazdu
on jest potężnym koder, tak jak ja
-----------------------------------------------------------------------------------

due to almost 310,000 downloads
I decided to hit the new project

what is this
vehicle manager 2.7 vip

is an advanced script that
allows you to
tuning the vehicle
setting the handling of the vehicle
vehicle manager
creating vehicles

stability of individual modules
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
car spawner 98%
nicely creates vehicles
has security blocking errors in txd and dff
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
handling editor 80%
I estimate the stability at 80% because it is a memory hack and will not always go smoothly
no worries it is very stable very smoothly everything works
I'm a professional, take care of me
required cleo 4.3.20.0 and gta sa usa ver 1.0
contains an advanced editor of value changes almost the entire block
important attention to the suspension parameters because you can damage the suspension
and the vehicle will drop on the body
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
veh manager 98%
this is the main module must be very stable
----------------------------------------------
tuning manager 80%
includes new features such as new colors
and other
----------------------------------------------

other info
note I have 3 more powerful designs but only for wips
will be available as there will be over 350,000 downloads of my mods

note script is blocked
no worries you have the ini file to change the key
I am not a hytherman, I only care about my work
note that the source will be available as there will be 50,000 downloads
unless you're horny about it, you can ask me
how brave you are
I am very cunning, I can sense the trick;)
and besides, I am all seeing, keep away from my source
or you will be ashamed

attention
I forbid carrying out hate attacks in my direction
so I would not be able to share this script
so, respect it
and if you can not know that you will always be a nobody going in that direction
and after you get the same you are not anonymous my dear
learn respect

info for advanced
the script is on local variables
and uses the call scm function
includes advanced features, mystery
has 6,000 lines of code
very reliably written code

important credits
special thanks to my Junior_Djjr fan
for the vehicle's color palette
he is a powerful coder, just like me

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Vehicle Manager 2.7 Vip
Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip Vehicle Manager 2.7 Vip

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

21 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!