Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

skin loader v2.7


Author: fan script
Date: 09.10.2018
Downloads: 8882 | Statistics
Filesize: 2.867 MB

Rating: Disabled

dzięki za (232.000) pobrań mam w zanadżu 2 jeszcze potężne skrypty hoot coffe
jest to najnowszy path mojego poprzedniego skin loadera
co zawiera
całkowicie go zmodernizowałem
dodałem selektor orginalnych skórek
dodałem selektor specjalnych skórek + 6 gołych pań + carl
dodałem funkcje wyświetlania textures
dodałem funkcje zmiany klucza w pliku ini otwórz plik conf.ini
możesz też tam ustawić ile ma szukać skórek
dodałem selektor trybu są 3 tryby 1 normal 2 special 3 custom
stabilność oceniam na
1 tryb 100% uwaga nie odpowiadam za błędy spowodowane błędami w dff albo txd
2 tryb 100%
3 tryb 98% uwaga aby stabilnie działał zalecam nazwy skin1 do skin2000
testowałem na 14 skinach
nic nie jest oszukane skrypt jest bardzo stabilny
2 ,krotnie zablokowany przed ;)
wskazówki do poprawnego działania
maksymalnie 8 liter może posiadać nazwa twojego skina
skin loader używa folder z nazwa (S) I do tego folderu dodajesz skórki
pamiętaj że mój skrypt korzysta z pomocy modloadera
uwaga folder (S) musi być włączony w opcjach modloadera inaczej crash
uwaga do poprawnego działania nie używaj tych znaków
!@#$%^&*()_+-[]":;'?><.,
tylko litery i numery
w żadnym wypadku nie zmieniaj niczego

dobrej zabawy
nie zapomnij wystawić komentarza i jak ci się spodoba dodaj mój skrypt ,do faworytów
ważne info
mój skrypt korzysta z patentów,skin selektora, Ryosuke
------------------------------------------------------------------------------
thanks for (232.000) downloads, I have 2 powerful scripts in my mind hoot coffe
this is the latest path of my previous skin loader
which contains
I completely modernized it
I added the original skin selector
I added a selector of special skins + 6 naked ladies + carl
I added textures display functions
I added the key change function in the ini file and open the conf.ini file
you can also set there how much to look for skins
I added the mode selector are 3 modes 1 normal 2 special 3 custom
I assess the stability on
1 mode 100% note I am not responsible for errors caused by errors in dff or txd
2 mode 100%
3 mode 98% note that for stable operation I recommend skin1 to skin2000
I tested on 14 skins
nothing is cheated the script is very stable
2, fold locked before;)
tips for proper operation
a maximum of 8 letters may have the name of your skin
the skin loader uses a folder with the name (S) And you add skins to this folder
remember that my script uses modloader help
note folder (S) must be enabled in the modloader options otherwise crash
note for proper operation do not use these characters
! @ # $% ^ & * () _ + - [] ":; '?> <.,
only letters and numbers
in no case change anything

have fun
do not forget to write a comment and how you like to add my script to the favorites
important info
my script uses patents, skin selector, Ryosuke

Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/59)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
skin loader v2.7
skin loader v2.7 skin loader v2.7 skin loader v2.7 skin loader v2.7

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

31 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!