Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Skin Loader V1.3 Beta


Author: fan script
Date: 01.10.2018
Downloads: 4197 | Statistics
Filesize: 24.528 KB

Rating: Disabled

ze względu na ponad 30.000 pobrań moich skin selektorów
postanowiłem zrobić dla moich fanów coś lepszego
skin loader v1.3 beta
czym się różni od moich pozostałych
zawiera automatyczny skaner plików ze skórkami
i zaawansowane funkcje np zabezpieczenia
spodobał ci się mój poprzedni skrypt mp3 player
ten skin loader jest na tej samej bazie
ale ma więcej funkcji
wskazówki do poprawnego działania
maksymalnie 8 liter może posiadać nazwa twojego skina
skin loader używa folder z nazwa (S) I do tego folderu dodajesz skórki
pamiętaj że mój skrypt korzysta z pomocy modloadera
uwaga folder (S) musi być włączony w opcjach modloadera inaczej crash
uwaga do poprawnego działania nie używaj tych znaków
!@#$%^&*()_+-[]":;'?><.,
tylko litery i numery
pewnie się zastanawiasz dlaczego folder ma tylko 1 literę
ponieważ taki jest path "modloader\s\*.txd"
w żadnym wypadku nie zmieniaj niczego
schemat jak to działa
1 skanuje pliki w folderze S
2 następnie wrzuca nazwy pod odpowiednimi kasetami w pliku ini
3 teraz nazwy twoich skórek są konwertowane
1 proces
no niestety ten 023C: opcode nie obsługuję rozszerzenia .txd .dff dlatego trzeba to wykasować
jak to wygląda masz nazwę np [bikedrug.txd] a wyjściowa nazwa musi być [bikedrug]
2 proces
no niestety ten 023C: opcode też nie uznaje błędów w pisaniu xd dlatego ten proces to poprawia
4 jak wybierzesz skórkę
teraz nazwa przechodzi przez 2 zabezpieczenia
1 proces sprawdza czy nazwa nie posiada błędów
2 proces sprawdza czy nazwa nie jest podobna do orginalnych nazw peds
ponieważ ten 023C: opcode jest na to uczulony xd
dobrej zabawy
nie zapomnij wystawić komentarza i jak ci się spodoba dodaj mój skrypt ,do faworytów
ważne info
mój skrypt korzysta z patentów,skin selektora, Ryosuke
tak że jeśli będziesz chciał przeprowadzić jakiś hate na mnie to lepiej żebyś był wykształcony w tych sprawach bo inaczej się poniżysz
---------------------------------------------------------------------
due to over 30,000 downloaded my skin selectors
I decided to do something better for my fans
skin loader v1.3 beta
how it differs from my other ones
includes an automatic scanner of skins files
and advanced features such as security
You liked my previous mp3 player script
this skin loader is on the same database
but it has more functions
tips for proper operation
max. 8 letters may have the name of your skin
the skin loader uses a folder with the name (S) And you add skins to this folder
remember that my script is using modloader
note, folder (S) must be enabled in the modloader options otherwise crash
note for proper operation do not use these characters
! @ # $% ^ & * () _ + - [] ":; '?> <.,
only letters and numbers
you probably wonder why the folder has only one letter
because this is the path "modloader \ s \ *. txd"
in no case change anything
shemat how it works
1 scans files in the S folder
2 then puts the names under the appropriate cassettes in the ini file
3 now the names of your skins are converted
1 process
oh, unfortunately, this 023C: opcode does not support the .txd .dff extension, so you have to delete it
how it looks like you have the name np [bikedrug.txd] and the output name must be [bikedrug]
2 process
oh, unfortunately, this 023C: opcode also does not recognize errors in writing xd, so this process improves
4 how to run your skin
now the name goes through 2 safeguards
1 process checks if the name has no errors
2 the process checks whether the name is not similar to the original peds names
because this 023C: opcode is allergic to this xd
have fun
do not forget to write a comment and how you like to add my script to the favorites
important info
my script uses patents, skin selector, Ryosuke
so that if you want to do some hate on me, it's better that you be educated in these matters because otherwise you will humiliate

Download
DOWNLOAD
Virus Detection Ratio: 0% (0/59)
See Virus Scan Report
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Skin Loader V1.3 Beta
Skin Loader V1.3 Beta Skin Loader V1.3 Beta Skin Loader V1.3 Beta Skin Loader V1.3 Beta

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

24 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!