Navigation
Information

GTA:SA Mods

:

CLEO Modifications

Mp3 Player V2.3


Author: fan script
Date: 17.09.2018
Downloads: 6137 | Statistics
Filesize: 12.002 KB

Rating: Disabled

music player v2.0

jest to lepsza wersja mojego poprzedniego mp3 playera

czym się różni
1 posiada automatyczny skaner plików mp3
2 posiada przewijany zaawansowany panel
3 posiada zaawansowany system włączników
4 ładny wygląd
5 tworzy listę plików mp3 w pliku ini
6 bardzo stabilny brak freeze
7 lista plików mp3 może być bardzo długa nawet ponad 100
zrobiłem ten mod dla moich fanów
dzięki za 214.000 pobrań moich modów

schemat jak to działa

1 wciskasz ctrl
2 skanuje pliki mp3 w tej ścieżce cleo\mod\
3 przy wybraniu i wciśnięciu space
bierze path z buffers
i wrzuca do wyjściowego buffers
na [+0] 4d 4f 44 5c
następnie wrzuca na [+4] music.mp3
jak to wygląda całe 4d 4f 44 5c [+4]music.mp3

wskazówki do poprawnego działania
używaj tylko liter i numerów
A Z 0 9
bez żadnych znaków szczególnych

--------------------------------------------------------
music player v2.0

this is a better version of my previous mp3 player

what is the difference between
1 has an automatic mp3 file scanner
2 has an advanced panel scroll
3 has an advanced switch system
4 nice look
5 creates a list of mp3 files in the ini file
6 a very stable lack of freeze
7 list of mp3 files can be very large even over 100
I made this mod for my fans
thanks for 214,000 downloads of my mods

shemat how it works

1 press ctrl
2 scans mp3 files in this path cleo \ mod \
3 when selecting and pressing space
is running path from internal buffer
and goes to the initial buffer
on [+0] 4d 4f 44 5c
then he takes on [+4] music.mp3
how does it look the whole 4d 4f 44 5c [+4] music.mp3

tips for proper operation
use only letters and numbers
A Z 0 9
without any special characters

Download
Advertising
Report
Mod Report

Are you the owner of this mod? If someone has stolen your work, you can make a request for removing this mod.

Report this mod

Screenshots
Mp3 Player V2.3
Mp3 Player V2.3 Mp3 Player V2.3

Add to Favorites Share on Facebook

Videos
Add a Youtube video

35 comments found
Your Name/Nick:


Your Message:


Smileys:Attention:
You need to be registered and signed in to post comments!