Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas: Trainers

Advanced Trainer On C ++ Dev Version


Autor: fan script & Krust
Datum: 09.03.2019
Downloads: 28725 | Statistiken
Dateigröße: 0.466 MB

Bewertung: Deaktiviert

today I have to offer

advanced trainer on c ++

[unfinished project]

trainer on console admin
has an advanced interface
something like a mod menu

benefits
has 3 advanced tools
-------------------------------------------------- ----------------
1 reading values ??from under the addres
-> you write addres and show you the value that he holds
-------------------------------------------------- ----------------
2 adding of values ??under addres
-> you write addres and write the value then you add a convenience in the game as you hit
-------------------------------------------------- ----------------
3 dump of the pointers from the address
-> this tool allows you to acquire addresses en masse
eg you write the address and how many bytes to read and how many lines
and dump the addres and value into the txt file
note the addres is in decimal you also need
dec][ hex converter

but it is not everything
I only discussed a part
next as I say it is trainer
so that it has the functions of adding addresses to the game you know the codes of facilitators
the script has 6 cartridges after 6 comand
I left the rest for you
what you have to do
get addres and any [pointers]
which is not easy
because gta sa versions are different
it's fun] like a cat and a mouse in a few thousandth room with addres
note the script has a hack that adds infinite health to the vehicle
and other experiments, e.g. health
+ gives bonuses

but after all, for those who want [nothing difficult, the truth;)
note scripts only for people with high skils or for students xd
---------------------------------------------------------------------------------------------------

dzisiaj mam do zaoferowania

zaawansowany trainer na c++

niedokończony projekt

trainer na admin konsoli
posiada zaawansowany interfejs
coś jak mod menu

zalety
posiada 3 zaawansowane narzędzia
------------------------------------------------------------------
1 odczytywanie wartości z pod addresu
-> piszesz addres i pokazuje tobie wartość jaką przetrzymuje
------------------------------------------------------------------
2 wrzócanie wartości pod addres
-> piszesz addres i piszesz wartość wtedy dodajesz ułatwienie w grze jak trafisz
------------------------------------------------------------------
3 zrzut pointerów z pod adresu
-> to narzędzie pozwala masowo zdobywać adresy
np piszesz adres i ile bajtów ma czytać i ile liń
i zrzuca addres i wartość do pliku txt
uwaga addres jest w decimal także potrzebujesz
dec hex konwerter

ale to nie wszystko
omuwiłem tylko część
następna jak muwiłem to jest trainer
tak że posiada funcje dodawania addresów do gry wiesz kody ułatwiacze
skrypt posiada 6 kaset po 6 comand
reszte zostawiłem dla ciebie
co musisz zrobić
zdobyć addresy i ewentualne pointery
co nie jest łatwe
bo wersje gry gta sa są różne
to zabawa jak w kotka i myszkę w kilku tysięcznym pokoju z addresami
uwaga skrypt posiada hack dodający nieskończone zdrowie pojazdu
i inne experymenty np zdrowie
+ daje bonusy

ale przecież dla chcącego nic trudnego prawda ;)
uwaga skrypty tylko dla osub z wysokim skils albo dla studentów xd

Advertising
Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Advanced Trainer On C ++ Dev Version
Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version Advanced Trainer On C ++ Dev Version

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

20 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.