Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO-Mods

Tuning Traffic Street Final Vip


Autor: fan script
Datum: 09.03.2021
Downloads: 4628 | Statistiken
Dateigröße: 22.169 KB

Bewertung:
10.00 bei 8 Bewertungen

Dzisiaj Mam dla Moich Fanów

tuning traffic street final

pamiętasz mój pierwszy Mod tego typu

ten jest lepszy

dlaczego

1 versja montowała tylko jeden typ np spoilera do pojazdu ten sam pojazd miał ten sam spoiler


ta wersja jest bardziej zaawansowana

posiada zaawansowany skaner komonentów

automatycznie tworzy casetę komponentów do każdego pojazdu

poza tym

wybiera losowo 1 z np 5 typów spoilera

więc montuje do każdego tego samego pojazdu inny spoiler nie ten sam

jak to działa

skrypt tuninguje wszystkie pojazdy na mapie

co wygląda jak by to było orginalne w grze :)

bierze handle pojazdu

skanuje listę komponentów pasujących, do tego pojazdu
i tworzy kasęte w thread pamięci

i montuje mu komponenty z całej 17 poziomowej kasety

kaseta ma po 10 itemów z komponentami

np

(spoiler case)
item 1 -> spoiler1
item 2 -> spoiler2
item 3 -> spoiler3
item 4 -> spoiler4
item 5 -> spoiler5

dobra teraz wymienię zalety

+
posiada unikatowy system malowania pojazdu
tuninguje bardzo różnorodnie wszystkie pojazdy
Skrypt niesamowicie stabilny testowany kilka godzin
żadnych crash game
(uwaga mod jest kompatybilny z garażami tuningu w grze)

-
tuning tylko orginalne pojazdy w grze
tak więc myśle że wystarczy tylko 1 zamieniony pojazd i crash podczas startu gry
wyobraż sobie ja miałem zmieniony pojazd w grze i chciałem wjechać do transfender
i gra zrobiła crash

jak tuninguje
montuje komponenty z 17 poziomowej kasety każdy komponent wybiera losowo
montuje felgi wybiera losowo
montuje body paintjobs wybiera losowo
maluje pojazd w unikatowe kolory wybiera losowo
===============================================

Today I have for my fans

tuning traffic street final

you remember my first Mod of this type

this one is better

why

The 1st version installed only one type of spoiler for the vehicle, the same vehicle had the same spoiler


this version is more advanced

has an advanced comonent scanner

automatically creates a case of components for each vehicle

otherwise

randomly selects 1 of e.g. 5 spoiler types

so he mounts a different spoiler to each of the same vehicles, not the same

how it's working

the script will tune all vehicles on the map

what looks like original game :)

takes the handle of the vehicle

scans the list of matching components for this vehicle
and creates a cassette in thread memory

and assembles it components from the entire 17-level cassette

the cassette has 10 items with components

e.g.

(spoiler case)
item 1 -> spoiler1
item 2 -> spoiler2
item 3 -> spoiler3
item 4 -> spoiler4
item 5 -> spoiler5

ok now i will list the advantages

+
has a unique vehicle painting system
tunes all vehicles very differently
Extremely stable script tested for several hours
no crash game
(note the mod is compatible with in-game tuning garages)

-
tuning only original vehicles in the game
so I guess it only takes 1 swapped vehicle and a crash when the game starts
imagine i had a modified vehicle in the game and wanted to get into the transfender
and the game did a crash

how it tunes
assembles components from a 17 level rack, each component chooses randomly
mounts rims selects randomly
mounts body paintjobs picks randomly
paints the vehicle in unique colors it picks randomly

Advertising
Download
DOWNLOAD
Viruserkennungsrate: 0% (0/58)
Virus Scan Report anzeigen
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Tuning Traffic Street Final Vip
Tuning Traffic Street Final Vip Tuning Traffic Street Final Vip Tuning Traffic Street Final Vip Tuning Traffic Street Final Vip

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

7 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.