Advertising
Navigation
Information

GTA San Andreas Mods

:

CLEO-Mods

Skin Loader V3.0 VIP


Autor: fan script & Ryosuke
Datum: 02.06.2019
Downloads: 21274 | Statistiken
Dateigröße: 19.52 MB

Bewertung: Deaktiviert

dzisiaj mam dla moich fanów
skin loader v3.0 vip

to jest skrypt który pozwala
zmieniać aktora na innego np specjalnego
ale nie tylko


zalety
1 skrypt bardzo stabilny
2 posiada plik ini
3 posiada rejestr aktywności log
4 posiada ulepszoną strukturę skin selektora Ryosuke
mówić sobie można jak nie ma dowodów
to ci wymienię dowody

1] posiada szybki zaawansowany skaner
2] posiada sprawdzasz literowy
3] system zabezpieczeń
4] są używane funkcje (call scm)
5] jest bardzo (zwinny)
6] testowany na 90 skórkach i żadnego freeze
uwaga testowany na 90 niestandardowych skórkach na jednym przebiegu
7] nic tu nie jest kłamstwem tylko 100% prawdą

5] posiada ładny interfejs
1] jeszcze (move przestawiany na ekranie)
2] ze zmianą koloru ramki i wyświetlaniem textures
6] aktorów jest 311 aktorów standardowych
wliczając w to specjalnych aktorów z misji
i przyjaciółki carl ale są pod hasłem
nie dla dzieci

uwaga chociaż skin selektor dobrze działa
to musisz zwracać uwagę na inne problemy

1 uwaga mój skin loader używa modloadera
jak np masz folder (S) dodajesz do niego skórki
i dodajesz ten folder ze skórkami do modloadera
modloader zawiera włączniki folderów
mój skrypt zawiera wtyczkę która daje znak skin loaderowi
że jest folder w modloaderze i że jest włączony
ale ta wtyczka tylko działa podczas uruchomienia gry
nigdy nie wyłączaj tego folderu z nazwą s

2 drugi problem to błędy w twoich texturach
tam tobie dałem fotki informacyjne to się dowiesz
ja jestem przebiegły w tych sprawach ale ty nie jesteś
dlatego lepiej żebyś się podszkolił

warunki

uwaga
takie rarytasy są tylko dla wybrańców
kto to jest wybraniec
1 ten kto nie jest chciwy
2 ten kto szanuje innych
3 ten kto szanuje pracę innych
4 ten kto nie edytuje skryptu bez pozwolenia

jeśli jesteś tym który ma te wszystkie 4 wartości
będziesz bawił się świetnie ocenisz 10/10 i dodasz do favorytów
tylko wybraniec doceni porządność wykonania tego skryptu

uwaga ja nie jestem złodziejem
mój skrypt posiada patenty ze skin selektora Ryosuke
ja nie dodaję oryginalnych skryptów innych autorów
uwaga jak masz zamiar wystawić 1/10 z byle powodu
to lepiej żebyś coś osiągał bo sobie wstyd zrobisz

no to baw się dobrze i czekaj na moje inne projekty z marsa :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
today I have for my fans
skin loader v3.0 vip

this is the script that allows
change the actor into another special
but not only


benefits
1 very stable script
2 has an ini file
3 has a log activity register
4 has the improved Ryosuke skin selector structure
You can talk to yourself as there is no evidence
I'll give you evidence

1] has a fast advanced scanner
2] has a letter check
3] security system
4] functions (call scm) are used
5] is very (agile)
6] tested on 90 skins and no freeze
note tested on 90 non-standard skins on one pass
7] nothing here is a lie only 100% truth

5] has a nice interface
1] else (move moved on screen)
2] with frame color change and textures display
6] actors there are 311 standard actors
including special actors from the mission
and friend carl but they are under the slogan
not for children

note though the skin selector works well
then you have to pay attention to other problems

1 note, my skin loader uses modloader
like you have a folder (S), you add skins to it
and you add this folder with skins to the modloader
modloader contains folder switches
my script contains a plugin that gives the skin loader a sign
that there is a folder in the modloader and that it is enabled
but this plug-in only works when you start the game
never disable this folder with the name s

The second problem is errors in your textures
there I gave you information photos you will find out
I am cunning in these matters, but you are not
that's why you'd better get trained

conditions

attention
such rarities are only for the chosen ones
who is the chosen one
1 who is not greedy
2 who respects others
3 who respects the work of others
4 who does not edit the script without permission

if you are the one who has all these 4 values
you will have a great time judging 10/10 and add to favorits
only the chosen one will appreciate the orderliness of this script

note I am not a thief
my script has patents from the Ryosuke selector skin
I do not add original scripts from other authors
note how you are going to put 1/10 for any reason
it's better that you achieve something because you feel ashamed

Well, have fun and wait for my other projects from Mars :)

Advertising
Download
Werbung
Melden
Mod Report

Bist du der Autor dieser Modifications? Falls jemand deine Mod geklaut hat, kannst du diesen Mod melden und einen Antrag auf Löschung stellen.

Diese Mod melden

Screenshots
Skin Loader V3.0 VIP
Skin Loader V3.0 VIP Skin Loader V3.0 VIP Skin Loader V3.0 VIP Skin Loader V3.0 VIP Skin Loader V3.0 VIP Skin Loader V3.0 VIP

Zu Favoriten hinzufügen Auf Facebook teilen

Videos
Ein Youtube Video hinzufügen

45 Kommentare bisher
Dein Name/Nick:


Deine Message:


Smileys:Hinweis:
Du musst registriert und eingeloggt sein, um Kommentare zu posten.